Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi Vaše osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Som dula, poradkyňa nosenia a dojčenia Mgr. Michaela Hriňová, Buková 12, Chorvátsky Grob 900 25, IČO: 50 270 109, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.michaelahrinova.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: maminuzlik@michaelahrinova.sk.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
  • plním informačnú povinnosť podľa článku 13 GDPR ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte Vy sami, a to z  dôvodu poskytovania služieb, plnenie zmluvy.
Vaše osobné údaje spracovávam v rozsahu: meno, priezvisko a e-mail. Tieto údaje nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, dodanie tovaru atď.).

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing - zasielanie noviniek

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, a to, čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných oznámení. Ak ste mojim klientom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú. Váš súhlas môžete súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu Vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb, alebo využiť e-mailovú adresu napr. Remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku. Súhlas je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy

Iba na základe Vášho súhlasu môžem využiť Vaše fotografie, referencie, spätné väzby a pod. A to do doby, kým súhlas sami odvoláte.
Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu. Verím, že vďaka tomu Vám môžemeponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než ja, a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledovní poskytovatelia:

SmartSelling
SupportBox
GoPay
Facebook
Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám však, že pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: maminuzlik@michaelahrinova.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup k informáciám ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, ktoré Vaše osobné údaje spracovávam a za akým účelom.

Ak sa u vás niečo zmení, alebo budú akékoľvek Vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, alebo ak si myslíte, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z noviniek obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že Vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby sme s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania noviniek a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktmi a službami Vám zasielam ak ste mojim klientom na základe môjho oprávneného záujmu.

Ak klientom ešte nie ste, posielam Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji zamestnanci, aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov platia od 25.5.2018, kedy vstúpilo do platnosti Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).